TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

A. BÊN A: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
– QUYỀN LỢI:
Yêu cầu Bên B cung cấp các dịch vụ theo nội dung tại Điều 1 và nhu cầu cung cấp dịch vụ khác theo thỏa thuận. Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với bưu gửi. Bên A có quyền khiếu nại bằng văn bản về việc sử dụng dịch vụ của Bên B. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận; 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi; Được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật về bưu chính. Yêu cầu Bên B cung cấp bảng kê và hóa đơn thanh toán cước hàng tháng.

– NGHĨA VỤ:
Bên A chủ động báo trước cho Bên B đối với trường hợp Bên A yêu cầu dịch vụ đặc biệt hoặc số lượng bưu gửi lớn cần Bên B điều động phương tiện vận tải lớn. Cung cấp toàn bộ chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của bưu gửi như hóa đơn, lệnh điều động, phiếu xuất kho, tờ khai hải quan…và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến hàng hóa để xuất trình cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
.

Đóng gói bưu gửi (nếu cần) khi có nguy cơ hư hỏng, bể vỡ, móp, ướt hoặc trầy xước theo quy định đóng gói của Bên B để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi. Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí các dịch vụ đã sử dụng theo quy định và thỏa thuận tại hợp đồng này, kể cả trong thời gian xảy ra khiếu nại giữa hai bên.

Khi có yêu cầu thay đổi địa chỉ, tên gọi của doanh nghiệp, ngừng sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng, Bên A phải có văn bản gửi cho Bên B trong vòng 30 ngày để giải quyết. Bảo quản mẫu phiếu gửi hàng mà Bên B cấp phát cho Bên A và chịu trách nhiệm thanh toán cước gửi hàng được lập bởi những mẫu
phiếu gửi đó. Bồi thường cho Bên B theo quy định pháp luật nếu thiệt hại phát
sinh do lỗi Bên A.

B. BÊN B: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (VIETAVIATION)
– QUYỀN LỢI:
Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các yêu cầu của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về các dịch vụ trên. Yêu cầu Bên A thanh toán cước phí các dịch vụ đầy đủ, đúng hạn, kể cả trong thời gian xem xét và giải quyết khiếu nại. Yêu cầu Bên A đóng gói hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quy định tại điều 3 (đối với những hàng hóa dễ bể vỡ, hàng đông lạnh, hàng hóa nguy hiểm…) để đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn trong suốt quá trình vận chuyển. Kiểm tra nội dung gói, kiện trước khi chấp nhận và từ chối thực hiện dịch vụ nếu Bên A không thực hiện đúng các quy định vận chuyển.

Có quyền tạm ngưng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ nếu Bên A không thanh toán cước phí trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Bên B gửi hóa đơn thanh toán.

– NGHĨA VỤ:
Đảm bảo đúng chất lượng dịch vụ được Công ty công bố công khai. Cử nhân viên đến nhận hàng tại địa chỉ của Bên A sau khi nhận được yêu cầu của Bên A. Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quy định và các thỏa thuận giữa hai bên theo hợp đồng. Đảm bảo an toàn, chính xác và bí mật thông tin của Bên A theo quy định của pháp luật, việc cung cấp chi tiết thông tin liên quan đến lô hàng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bên A, trừ trường
hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Bồi thường thiệt hại cho Bên A theo Điều 9 của hợp đồng này và giải quyết các khiếu nại theo đúng quy định của Luật bưu chính và các văn bản có liên quan.
Có trách nhiệm chuyển hoàn bưu gửi cho bên A khi không phát được cho người nhận của bên A và theo yêu cầu chuyển hoàn của bên A; nếu việc không phát được do cho người nhận của bên A là do lỗi của bên A thì bên A có trách nhiệm thanh toán cước phí chuyển hoàn (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật bưu chính)
Cung cấp cho Bên A bảng kê chi tiết và hóa đơn tài chính tương đương với cước phí vận chuyển Bên A đã sử dụng. Thực hiện các yêu cầu của Bên A về thay đổi địa chỉ nhận hàng.